DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE OLC 230V ML-LNC

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Dostawca:
Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych
„MICROMEX”
62-510 Konin

2. Nazwa wyrobu ; Sterownik

3. Typy (odmiany); modele : OLC 230V ML-LNC

4. Podstawowe parametry: 230V, IP55, Klasa II,

5. Producent deklaruje, że ww sterownik wykonany jest zgodnie z postanowieniami dyrektyw(y):

a) Dyrektywą niskonapięciowa 73/23/EEC;92/31/EEC;93/68/EEC;
(wdrożona – Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 12.03.2003 Dz. U. Nr 49 poz. 414 z 2003 roku)

oraz normami zharmonizowanymi PN-EN 60598-1, PN-EN 60598 –2-3
EN 60598-2-1, EN 60598

b) Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej 89/336/EEC; 91/236/EEC; 92/31/EEC;93/68/EEC;

oraz normami zharmonizowanymi

PN-EN-55015 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych
wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i podobne.
Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment

PN-EN-61547 Wymagania dotyczące odporności sprzętu oświetleniowego na zakłócenia
elektromagnetyczne.
Equipment for general lighting purposes -EMC immunity requirements.

PN-EN-61 000-3-2 Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający
odbiornika ~16A).
Limits for (~16A per phase) harmonic currents emission.

Dokument w wersji PDF: DEKLARACJA MICROMEX NA OLC LNC CE